Op 21 mei werd het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit treedt in werking op 31 mei 2019 en geeft richtlijnen waaraan de werkgever zich moet houden wat betreft de maximale CO2-concentratie in werklokalen. Om hieraan te voldoen moet hij wanneer nodig technische en/of organisatorische maatregelen nemen.

Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken. Dit is ruimer dan de vroegere doelstelling, waarbij alleen ‘voldoende verse lucht’ als criterium gold, maar niets werd gezegd over het aanpakken van verontreinigingsbronnen.
  
Om de verontreiniging bij de bron te kunnen aanpakken, is de werkgever ertoe gehouden een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit. Er worden verschillende verontreinigingsbronnen vermeld waarmee de werkgever rekening moeten houden: de aanwezigheid en fysieke activiteit van personen, de in de werklokalen aanwezige producten en materialen, het onderhoud, het herstel en de reiniging van de arbeidsplaatsen en tenslotte de kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.
 
De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de lokalen de gestelde grenswaarden niet overschreidt.

  Klik hier voor meer informatie op de website van de overheid

  Klik hier voor een overzicht van onze CO2-meters

  Klik hier voor de SenseAir pSense II CO2-meter waarop tot en met 30/06/'19 een actie loopt

  Download hier de publicatie van het KB in het Staatsblad